5.a.1 Podíl celkového zemědělského obyvatelstva, které vlastní zemědělskou půdu nebo má na ni zaručena práva, podle pohlaví; a (b) podíl žen mezi vlastníky zemědělské půdy nebo nositeli práv k zemědělské půdě podle druhu práva držby