11.b.1 Počet zemí, které přijímají a realizují národní strategie omezování rizik živelních pohrom a technických havárií v souladu s dokumentem Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030 (Rámec pro omezování rizika živelních pohrom a technických havárií pro roky 2015 – 2030 ze Sendai)

11.6.2 Střední roční úroveň suspendovaných částic (např. PM2.5 a PM10) ve městech (vážená podle obyvatelstva)

11.6.1 Podíl tuhého komunálního odpadu, který je pravidelně svážen a odpovídajícím způsobem odstraňován na celkové produkci tuhého komunálního odpadu, podle měst