12.4.1 Počet stran mezinárodních multilaterálních dohod o životním prostředí o nebezpečných odpadech a ostatních chemických látkách, které splňují své závazky a povinnosti při předávání informací tak, jak to každá z příslušných dohod vyžaduje

12.2.2 Domácí materiálová spotřeba, domácí materiálová spotřeba na obyvatele a materiálová náročnost

12.1.1 Počet zemí, které mají národní akční plány udržitelné spotřeby a výroby (sustainable consumption and production = SCP) nebo mají udržitelnou spotřebu a výrobu začleněnu jako jeden z cílů v národních politikách