5.5.1 Podíl žen vykonávající mandát v a) v národních parlamentech a b) na lokální úrovni

5.2.2 Podíl žen a dívek ve stáří 15 a více let, které byly vystaveny sexuálnímu anebo psychologickému násilí od osob jiných, než je jejich intimní partner, v předcházejících 12 měsících podle věku a podle místa výskytu

5.2.1 Podíl žen a dívek ve stáří 15 a více let, které měly někdy partnera a které byly vystaveny fyzickému, sexuálnímu a/nebo psychologickému násilí od současného nebo bývalého intimního partnera v předcházející 12 měsících, podle formy násilí a podle věku

5.1.1 Zda ano či nikoli jsou zavedeny zákonné rámce pro podporu, prosazování a sledování rovnoprávnosti a nediskriminace na základě pohlaví